×

Zpracovatelem osobních údajů je spol. Plastická a estetická chirurgie KV s.r.o., IČ.: 07679408,  se sídlem Plzeňská 1270/97, Praha 5, 15000, provozovatel kliniky plastické a estetické chirurgie GiSant v Karlových Varech na ulici Sokolovská 81 (dále jen ‘společnost’). 

Zpracování a uchovávání osobních údajů probíhá výlučně v provozovnách a případně i v sídle společnosti a výlučně zaměstnanci společnosti. Údaje nebudou předány žádné další osobě (výjimku může tvořit výhradně zvláštní situace, kdy podle zvláštních právních předpisů bude společnost povinna tyto údaje předat osobě třetí, zejména úřední na základě rozhodnutí soudu). Vždy dojde k zachování lékařského tajemství.

Poskytnutí údajů klientem je povinné, bez poskytnutí požadovaných údajů nebude možno klientovi službu poskytnout. Jedná se zejména o následující údaje:
 1) celé jméno a příjmení, státní příslušnost (všechny země), adresy pobytu (všechny druhy pobytů), datum, místo a stát narození, rodné číslo nebo jeho obdoba přidělovaná v cizině a pohlaví
 2) druh a číslo průkazu totožnosti, jeho vydavatel vč. Země, datum vydání a doba platnosti
 3) informace o zdravotním stavu a náběr anamnézy klienta, informace o alergiích apod.


K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se poskytnuté služby (např. druh, její parametry apod.), údaje nutné ke splnění zákonné informační povinnosti a údaje o zdravotním stavu. K osobním údajům mohou být přiřazovány také identifikační údaje jiných osob, které jsou s poskytovanou službou spojené, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci apod.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna ty které údaje uchovávat podle obecně závazných a zvláštních právních předpisů.

Kromě společnosti mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším oprávněným osobám (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).
Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat; společnost může požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost o vysvětlení, nebo může požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Likvidaci osobních údajů neprovést pouze za podmínky, že tato nebude v rozporu s právními předpisy s vyšší právní účinností. Je-li tato žádost klienta shledána oprávněnou, společnost odstraní neprodleně závadný stav.

 

tel.: recpece 732 677 777, 722 477 777

mail: recepce@gisant.eu 

Za Kvalitu ručí náš tým profesionálů plastické chirurgie

 Lenka Trčková
Lenka Trčková
napsat
 Pavla Sedláčková
Pavla Sedláčková
napsat
 Monika Řeháková
Monika Řeháková
napsat
 Jitka Jurčová
Jitka Jurčová
napsat
 Eva Hugyeczová
Eva Hugyeczová
napsat
 
Plastická chirurgie Gisant.eu Karlovy Vary
Některé naše reference
› Na klinice Gisant jsem podstoupila augmentaci prsou. Pro tuto kliniku jsem se rozhodla na základě doporučení kamarádky, která byla velmi spokojená. A já mužu jen souhlasit. Od prvního dne mi bylo jasné, že jsem vybrala správně. Ať už šlo o komunikaci s recepcí, konzultaci nebo pooperační péči. Zákro...
více ›
› Na klinice GISANT jsem podstoupila Abdominoplastiku/ operaci břicha/ a liposukci. Pod vedením primáře MUDr.GIEBLA operace proběhla v naprostém pořádku,bez komplikací.Já sama jsem se cítila po operaci skvěle a tímto bych chtěla všem poděkovat za profesionální přístup a to nejen doktorů,ale i sester...
více ›
› L.Tychtlová 12.12. 2013-Augmentace Velice spokojená!!! Operoval mě MuDr.J.Němeček-jeho přístup,chování a výsledek operace předčilo mé očekávání!Je to precizní estét-prsa vypadají přirozeně.Dále můj obdiv patří sestrám p.Silvě a p.Petře,jejich starostlivost a péče,osobitý a lidský přístup mě ohromi...
více ›

zdroj: www.plasticka-chirurgie.info

Copyright © 2010-2019 - IamWRS vyroba-www.cz